ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ร่วมส่งผลงานเข้านำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร  โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โดยสมัครผ่านเว็ปไซต์

ระบบบริหารจัดการมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2561

เท่านั้น

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
 
นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
 
ไปติดต่อรับเงินรางวัลที่ห้องการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้

ขอเชิญคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ร่วมส่งผลงานร่วมนำเสนอโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ 

ระบบบริหารจัดการมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2560

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัล

- ติดต่อรับเกียรติบัตร ได้ที่อาคารวิทยาศาสตร์  (อาคาร 2 ชั้น 1)

- ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงินที่ห้องการเงิน (อาคาร 1 ชั้น 1)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ภายในวันที่  7  กันยายน 2560  เท่านั้น