งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ

๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศผลการแข่งขัน

รายการ #
การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดเรียงความ-คัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดเรียงความ-คัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดแข่งขัน Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดแข่งขัน Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดแข่งขัน Paper Test ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดแข่งขัน Paper Test ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การสร้าง Motion Infographic ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันการแก้ปัญหาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันการแก้ปัญหาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การแข่งขันการแก้ปัญหาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประกาศผลแล้ว)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประกาศผลแล้ว)