ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

 

 

 

 

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
 
นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
 
ไปติดต่อรับเงินรางวัลที่ห้องการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้

ขอเชิญคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ร่วมส่งผลงานร่วมนำเสนอโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ 

ระบบบริหารจัดการมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2560

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัล

- ติดต่อรับเกียรติบัตร ได้ที่อาคารวิทยาศาสตร์  (อาคาร 2 ชั้น 1)

- ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงินที่ห้องการเงิน (อาคาร 1 ชั้น 1)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ภายในวันที่  7  กันยายน 2560  เท่านั้น

 

รายละเอียดการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน
 “ มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ปี
2559

ในวันที่  9  ตุลาคม  2559

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

---------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ร่วมส่งผลงานร่วมนำเสนอโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ 

ระบบบริหารจัดการมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2559

(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านรับได้ที่ธุรการโรงเรียนของท่าน)

   ขอให้ทางโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนำ
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและครูที่ปรึกษา
   ติดต่อรับรางวัลที่ ห้องการเงิน  อาคาร 1 
   ภายในวันที่  14  กันยายน  2559