ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
 
นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
 
ไปติดต่อรับเงินรางวัลที่ห้องการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้