ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ร่วมส่งผลงานเข้านำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร  โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โดยสมัครผ่านเว็ปไซต์

ระบบบริหารจัดการมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2561

เท่านั้น