ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

ผลการประกวดโครงงานระดับจังหวัด  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ครัั้งที่ 14  ปีการศึกษา 2559