ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

หนังสือเชิญร่วมชมงานและเอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๙