ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

   ขอให้ทางโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนำ
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและครูที่ปรึกษา
   ติดต่อรับรางวัลที่ ห้องการเงิน  อาคาร 1 
   ภายในวันที่  14  กันยายน  2559