ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

รายละเอียดการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน
 “ มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ปี
2559

ในวันที่  9  ตุลาคม  2559

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

---------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ร่วมส่งผลงานร่วมนำเสนอโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ 

ระบบบริหารจัดการมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2559

(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านรับได้ที่ธุรการโรงเรียนของท่าน)