ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัล

- ติดต่อรับเกียรติบัตร ได้ที่อาคารวิทยาศาสตร์  (อาคาร 2 ชั้น 1)

- ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงินที่ห้องการเงิน (อาคาร 1 ชั้น 1)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ภายในวันที่  7  กันยายน 2560  เท่านั้น