ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

โรงเรียนละ 2 โครงงาน // ระดับ ม.ต้น 1 เรื่อง, ระดับ ม.ปลาย 1 เรื่อง

ส่งรูปเล่มโครงงานวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2559 ห้อง 215 อาคาร 2 โรงเรียนสิรินธร

ประกวดวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูอรวรรณ  รัมพนีนิล โทรศัพทย์ 089-6306346