ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

 

 

 

 

   ขอให้ทางโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนำ
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและครูที่ปรึกษา
   ติดต่อรับรางวัลที่ ห้องการเงิน  อาคาร 1 
   ภายในวันที่  14  กันยายน  2559

หนังสือเชิญร่วมชมงานและเอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๙

ผลการประกวดโครงงานระดับจังหวัด  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ครัั้งที่ 14  ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนละ 2 โครงงาน // ระดับ ม.ต้น 1 เรื่อง, ระดับ ม.ปลาย 1 เรื่อง

ส่งรูปเล่มโครงงานวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2559 ห้อง 215 อาคาร 2 โรงเรียนสิรินธร

ประกวดวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูอรวรรณ  รัมพนีนิล โทรศัพทย์ 089-6306346