ประธานศูนย์วิทย์ฯ

 

 

  l1

 

 

 

รายละเอียดการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน
 “ มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ปี
2559

ในวันที่  9  ตุลาคม  2559

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

---------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ร่วมส่งผลงานร่วมนำเสนอโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ 

ระบบบริหารจัดการมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2559

(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านรับได้ที่ธุรการโรงเรียนของท่าน)

   ขอให้ทางโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนำ
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและครูที่ปรึกษา
   ติดต่อรับรางวัลที่ ห้องการเงิน  อาคาร 1 
   ภายในวันที่  14  กันยายน  2559

หนังสือเชิญร่วมชมงานและเอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๙

ผลการประกวดโครงงานระดับจังหวัด  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ครัั้งที่ 14  ปีการศึกษา 2559